Projecten

Jeugd en Drugs

Het project jeugd & drugs heeft als doel het verminderen van drugsgebruik en zorgen voor de bewustwording in de gemeente Altena. Na verschillende informatieavonden met organisaties en betrokken heeft de Jongerenraad een onderzoek opgezet om te kijken hoe de stand van zaken was met drugs in Altena. Drugsgebruik is een groot maatschappelijk probleem wat zich op het platteland makkelijk wortelt. De Jongerenraad wil dit tegengaan en liet zien met de uitkomsten van het onderzoek dat het tijd was voor actie in de gemeente Altena. Het college stelde een actieplan op rondom alcohol en drugs. De Jongerenraad was blij met dit concept plan en voegde nog enkele opmerking toe tijdens de vergadering. Inmiddels zijn we weer betrokken bij het actieplan, waarvan al acties zijn uitgevoerd. We komen nu maandelijks samen met de wethouder, om verschillende actie zo goed mogelijk in te vullen.


Verkiezingen

De projectgroep verkiezingen van de Jongerenraad is een recent opgerichte projectgroep die zich richt op de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 en op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Voor veel jongeren tussen de 18 en 22 jaar is dit de eerste keer dat zij mogen gaan stemmen. Je stem laten horen door te stemmen op jouw politieke voorkeur is belangrijk en daarom wil de Jongerenraad de jongeren aanmoedigen om naar de stembus te gaan. Stemmen kan lastig zijn en er zijn een hoop verschillende partijen. Door informatie te geven over de standpunten van de verschillende partijen willen wij jongeren helpen een keuze te maken en dat zij ook daadwerkelijk gaan stemmen. Wij lichten punten uit die voor jongeren interessant kunnen zijn en de keuze van de partij mogelijk kunnen bepalen. Het doel is dat jongeren een weloverwogen keuze kunnen maken en dat zij uiteindelijk ook naar de stembus gaan.


Wonen in Altena

Wonen in Altena in een projectgroep die zich bezighoudt met het inventariseren en informeren wat er nu precies nodig is aan woningen gericht op jongeren. In grote delen van Nederland is een woningnood en huizen worden verkocht voor meer dan de gevraagde prijs. In Altena speelt dit probleem ook, waarbij jongeren vaak geen betaalbaar huis kunnen vinden. De jongerenraad wil juist dat de jongeren in Altena blijven, maar dan moet de gemeente wel zorgen voor genoeg betaalbare huizen voor jonge mensen. De projectgroep volgt dan ook de beslissingen over wonen die genomen worden op de voet. We blijven betrokken bij de woonvisie die begin 2021 klaar moet zijn. Zo was een gedeelte van de projectgroep aanwezig bij de woonconferentie op 25 september 2020 en 11 november 2020 om mee te denken en te praten over het woningvraagstuk. 5 januari 2021 is de visie besproken in het college, hier wordt nu op gewacht.


Openbaar Vervoer

De projectgroep openbaar vervoer is opgericht omdat de Jongerenraad vind dat de openbaar vervoer lijnen in Altena beter en efficiënter kunnen. Deze mening wordt gedeeld door meerdere jongeren in Altena, en daarom onderzoekt de deze projectgroep of hier oplossingen voor zijn. In Altena hebben wij alleen te maken met bussen en buurtbussen die door jongeren veel gebruikt worden om in Breda, s-Hertogenbosch en Utrecht te komen voor school. Zo is er een inventarisatie gemaakt en wordt er gekeken naar de probleempunten van deze geiventariseerde routes. De projectgroep gaat een advies schrijven en deze voorleggen aan de gemeenteraad. Dit eerste advies is toegelicht op 17 november 2020 en er is in december aandacht gevraagd voor het schrappen van buslijnen in Altena. Bij het advies is er is hier niet alleen gekeken naar het openbaar vervoer maar ook naar andere vormen van vervoer. De projectgroep gaat hiermee verder en volgt de ontwikkelingen op de voet. De mobiliteitsvisie wordt begin 2021 besproken in de gemeenteraad.


Public Relations

De projectgroep PR van de Jongerenraad is een lopende projectgroep die zorgt voor het beeld dat uitgedragen wordt naar buiten. De projectgroep PR houdt zich vooral bezig met het zorgen van communicatie naar buiten toe op onze social media accounts. De projectgroep zorgt ook voor het werven van leden, door bijvoorbeeld presentaties te geven op middelbare scholen. De projectgroep is er om constant te reflecteren op hoe het gaat en of de jongerenraad nog voldoende grond heeft om te bestaan. Daarnaast doet de jongerenraad elk jaar een actie met een maatschappelijke organisatie om als jongerenraad een steentje bij te dragen aan de maatschappij en tegelijkertijd ons gezicht in Altena op locatie te laten zien.


Jongerenfaciliteiten

Met de projectgroep jongerenfaciliteiten onderzoeken wij welke faciliteiten in de gemeente missen en welke de hoogste urgentie hebben. Wij zullen hierover de gemeenteraad adviseren in de hoop dat zij tot actie overgaan.

Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich thuis voelen in de gemeente en dat zij geen faciliteiten missen in het eigen dorp. Als dit wel het geval is, wijzen wij de gemeenteraad daarop en brengen wij advies uit over dit onderwerp.

Zo is er een enquete verspreid via onze kanalen en hebben wij samen met de wethouder de enquete verder verspreid op scholen en andere organisaties. De resultaten zijn geïnventariseerd en aan het advies wordt gewerkt. Wanneer de Jongerenraad zijn resultaten en advies gaat voorleggen aan de gemeenteraad is op 18 of 19 januari bij de Altenatafel.


Jeugd en FinanciënDe projectgroep jeugd en financiën houdt zich bezig met allerlei zaken rondom geld. Er komt namelijk van alles op jongeren af als het gaat om geldzaken. De leden van de Jongerenraad delen de mening dat er veel onduidelijk is als het gaat om geldzaken en wil daarom jongeren informeren wat er gaande is rondom geld, studiefinanciering en andere zaken.

De projectgroep wil samen met andere organisaties een avond organiseren in het teken van “18 jaar en nu?” Er komt namelijk van alles op een 18-jarige af. Je bent ineens beheerder van je (spaar)geld, je moet een zorgverzekering afsluiten, je hebt wellicht studiefinanciering nodig en je hebt kiesrecht. Allerlei zaken die volgens de Jongerenraad vaak nog onduidelijk zijn. Samen met een zorgverzekeraar, een bank en DUO wil de Jongerenraad in een of meerdere avonden de jongeren van Altena hierover informeren, zodat jongeren bewust zijn van de mogelijkheden en verplichtingen rondom dit onderwerp. Deze bijeenkomst gaat georganiseerd worden op 17 februari 2021.


Teambuilding

De projectgroep teambuilding heeft als doel een goede band te creëren en te behouden met onze leden en met de rest van de gemeenteraad en het college. De projectgroep organiseert verschillende activiteiten met een thema dat past bij de jongerenraad. Zo is de jongerenraad in december 2019 naar het Europees Parlement geweest, daarnaast sluiten wij het politiek jaar af met een barbecue.

Daarnaast wil de projectgroep ook avonden gaan organiseren om de gemeenteraad en het college beter te leren kennen. Dit bijvoorbeeld door een debatavond te organiseren met verschillende raadsleden onder het genot van een versnapering. En wil daarbij op bepaalde avonden een fractie uitnodigen om zo een beter beeld te krijgen van elkaar.

Dit is helaas door het coronavirus stil komen te liggen